REGULAMIN

Regulamin Domu Wczasowego
ZIELONA OKIENNICA
76-034 Chłopy, ul. Żeglarska 4


1. Dom Wczasowy świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowania bez dodatkowych świadczeń wymaganych w obiektach hotelowych i jest otwarty w określonych terminach 24 godziny na dobę.


2. Doba noclegowa rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godz. 14.00, kończy w dniu wyjazdu o godz. 10.00.


3. Po przyjeździe do Domu Wczasowego należy okazać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty) i przedstawić go administratorowi Domu Wczasowego celem dokonania formalności związanych z pobytem.


4. Do korzystania z usług na terenie Domu Wczasowego upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja z wniesionym na jej potwierdzenie zadatkiem, zgodnie z ustalonymi warunkami rezerwacji, oraz uregulowaniem różnicy pomiędzy
zadatkiem, a pobytem w terminie ustalonym z osobą rezerwującą.


5. Cena pobytu nie uwzględnia opłaty miejscowej pobieranej przy czynnościach meldunkowych, a przekazywanej na konto Gminy oraz innych opłat dodatkowych ustalonych podczas rezerwacji.


6. Wykonanie usługi polega na przekazaniu czystego pokoju gotowego do użytkowania i następuje poprzez przekazanie jednego kompletu kluczy oraz informacji o wyposażeniu wraz ze stanem technicznym pomieszczeń w obecności
personelu Domu Wczasowego.


7. Oddanie pokoju przez klienta w dniu wyjazdu następuje na zasadach takich jak podczas wydawania pokoju do użytkowania, określonych w pkt 6 niniejszego  regulaminu.


8. Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd, rezygnacja z pobytu) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych.


9. Nieuzgodnione z personelem pozostanie na terenie Domu Wczasowego po godz.10.00 (ostatniego dnia pobytu) powoduje konieczność opłacenia należności za następną dobę i nie gwarantuje możliwości przedłużenia pobytu.


10. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania pokoju należy zgłaszać na bieżąco personelowi Domu Wczasowego.


11. Uwagi wniesione po zakończeniu świadczenia lub w dniu wyjazdu nie będą rozpatrzone.


12. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania wypoczywający ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.


13. Szkody wynikające z nieprawidłowej eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń powstałe z winy korzystających z Domu Wczasowego rozliczane są na miejscu, tj. podczas pobytu, według ustalonych kwot przez personel Domu Wczasowego, które wystarczą na pokrycie kosztów eksploatacji, naprawę uszkodzenia lub zakup zagubionej rzeczy.


14. Dom Wczasowy nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach przedmioty wartościowe i środki pieniężne, dlatego należy zachować należytą staranność związaną z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju.


15. Na terenie Domu Wczasowego należy zachować ciszę nocną w godzinach od 22.00 do 7.00 rano, z wyjątkiem organizowanych przez sam Dom Wczasowy imprez wcześniej zapowiedzianych i ogłoszonych.

16. Osoby zakłócające spokój i nieprzestrzegające pkt. 28 i 26 regulaminu lub korzystające z powierzonego mienia w sposób niezgodny z regulaminem w Domu Wczasowym mogą być z niego usunięte bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.


17. W Domu Wczasowym zabronione jest zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody  kierownictwa Domu Wczasowego ( lub w trakcie ciszy nocnej ) takie zachowanie gości i osób korzystających z usług Domu
Wczasowego, które rażąco może zakłócać spokojny pobyt innym gościom.


18. Dom Wczasowy zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.


19. Osoby niebędące klientami Domu Wczasowego mogą przebywać na terenie Domu Wczasowego wyłącznie za uprzednią zgodą administratora Domu Wczasowego i w czasie przez niego ustalonym.


20. Zezwolenie na pobyt psów w Domu Wczasowym możliwe jest jedynie po zgłoszeniu tego faktu i otrzymaniu zgody podczas rezerwacji oraz ostatecznie podczas przyjazdu i weryfikacji danego zgłoszenia przez administratora Domu Wczasowego z dokonaną wcześniej rezerwacją za dodatkową dopłatą. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień psa, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt na spacery poza teren Domu Wczasowego. Na terenie Domu Wczasowego zwierzęta należy trzymać wyłącznie na smyczy i z kagańcem. Właściciele zwierząt ponoszą za nie pełną
odpowiedzialność odszkodowawczą oraz materialną.


21. Wjazd i parkowanie dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego celu i wskazanym przez personel Domu Wczasowego. Parking jest niestrzeżony, a ośrodek nie odpowiada za pojazdy zaparkowane na jego terenie oraz nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane przez osoby trzecie lub siły wyższe (np.wiatr, burza, woda, ogień, prąd itp.).

Istnieje możliwość parkingu na monitorowanym, strzeżonym i ogrodzonym terenie posesji. W okresie lipiec i sierpień za parkowanie na terenie posesji pobierana jest opłata 10zł / dobę.


22. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Domu Wczasowym dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych:
a) dzieci w wieku od roku do 14 lat mogą przebywać w basenie oraz kąpać się
wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
b) korzystanie z basenu w godz. 7:00-22:00
c) zabrania się wstępu do basenu osobom, których stan wskazuje na spożycie
alkoholu, narkotyków oraz środków odurzających.


23. Ośrodek nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od niego niezależnych, siły wyższe (np.wiatr, burza, woda, ogień) lub za przerwy w dostawie prądu czy wody itp.


24. W przypadku opuszczenia Domu Wczasowego pojazdem po godz. 22.00, należy zgłosić ten fakt administratorowi Domu Wczasowego.


25. Rezygnacja:
a) w przypadku rezygnacji z usługi w terminie poniżej 30 dni przed planowanym przyjazdem kwota płacona na poczet rezerwacji nie podlega zwrotowi.
b) w przypadku rezygnacji z pobytu w trakcie jego realizacji, ośrodek nie dokonuje zwrotu opłat za poniesione świadczenia.


26. Zabrania się korzystania w pokojach z własnych urządzeń elektrycznych, butli gazowych, rozpalanie ogniska poza miejscami wyznaczonymi oraz używania środków pirotechnicznych, lampionów szczęścia, petard itp. W przypadku niezastosowania się do powyższego mają zastosowanie przepisy pkt 16.


27. Wszelkie odpady z pokoi należy umieszczać w kontenerze znajdującym się w wyznaczonym miejscu na terenie Domu Wczasowego.


28. Na terenie całego Domu Wczasowego (w szczególności w pokojach) obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych.


29. Regulamin Domu Wczasowego podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.zielonaokiennicachillout.pl w drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta przy czynnościach rezerwacyjnych.


30. Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez kierownictwo Domu Wczasowego i obowiązuje od dnia 01.01.2019 r.


31. Goście korzystający z usług Domu Wczasowego zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.

Call Now Button